Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky předsedovi vlády ČR ve věci návrhu zavedení tzv. klouzavého mandátu

Dokumenty, 27. 10. 2010

V Praze dne 27. října 2010

Vážený pane předsedo vlády,

ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády rozeslal dne 29. září 2010 do připomínkového řízení návrh změny Ústavy, kterou má být zaveden tzv. klouzavý mandát a rozšířeny kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu; současně rozeslal i návrh souvisejících změn Jednacího řádu Poslanecké sněmovny a dalších zákonů.

Se zavedením tzv. klouzavého mandátu zásadně nesouhlasím, a to z principiálních důvodů.

Česká Ústava celou svou strukturou a jí nastoleným  postavením a vzájemnými vztahy mezi nejvyššími státními orgány řadí Českou republiku k zemím s parlamentním systémem vlády. V tomto systému je spojení parlamentní a vládní funkce nejen přirozené, ale dokonce spíše žádoucí. Důsledné nejen funkční, ale i personální oddělení moci zákonodárné od moci výkonné je naopak typické pro prezidentský systém vlády – v parlamentním systému je nelogické a odporovalo by jeho podstatě.

Princip klouzavého mandátu nerespektuje čl. 26 Ústavy, podle něhož „Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně …“. To znamená, že jakékoli zastupování poslance je nepřípustné. Výkon práv a povinností spjatých s mandátem poslance je osobního nezastupitelného charakteru a pokud by byly vykonávány osobou odlišnou od platně zvoleného poslance, šlo by o neplatné úkony.

Poslanecký mandát vždy byl a má být osobní. Přestože voliči volí kandidátky politických stran, odpovědnost vůči voličům mají fyzicky konkrétní poslanci, nikoli politické strany. Zavedení klouzavého mandátu tomuto principu, kde nositelem mandátu je poslanec, nikoli politická strana, neodpovídá.

Klouzavost mandátu nebezpečně odděluje mandát od jeho fyzického nositele. Může tak vést k oslabení zcela výsostné role zákonodárce jako fyzického nositele vůle lidu. To může celkově podlomit postavení legislativy v ústavním systému.

Zcela zásadním problémem u klouzavého mandátu je jeho podmíněnost. Mandát získává a ztrácí volený zástupce lidu za podmíněných okolností, navíc za okolností, které může v roli poslance ovlivnit.

Vážený pane premiére,

Změnu Ústavy považuji za velmi zásadní krok. Proto je třeba, aby vláda a celá politická reprezentace přistupovala k návrhu změn s mimořádnou odpovědností. Nyní navržené změny považují za dílčí, nedomyšlené a vytržené z celkového ústavního kontextu.

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu