Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Václav Klaus: Myšlenky


Václav Klaus: Myšlenky

Knihy, 2. 7. 2021

Předmluva

Osmdesáté narozeniny jsou významnou příležitostí k ohlédnutí za životem a dílem jubilanta. V případě prezidenta Václava Klause to platí dvojnásob, přestože veřejný prostor je jeho hlasu stále plný a on sám se na žádný zasloužený odpočinek rozhodně nechystá.

Kniha Tomáše Břicháčka je v tomto ohledu nikoliv pouze narozeninovým dárkem oslavenci. Obsáhlý soubor myšlenek, výroků a citátů Václava Klause, jak je v průběhu více než třiceti let pronesl a vyslovil při různých příležitostech k nejrůznějším tématům, je ojedinělým dokumentem o člověku – historické osobnosti a jeho době. Díky Břicháčkově pečlivému studiu textů a projevů bývalého prezidenta získáváme na jednom místě zhuštěný pohled na názorový a myšlenkový svět člověka, který více než kdokoliv jiný utvářel nejnovější dějiny naší země.

Osobnost, s jejímž jménem a dílem je spojeno třicet uplynulých let našeho života a která je v politice stále fakticky přítomna, přirozeně a nevyhnutelně poutá pozornost široké veřejnosti, novinářů i akademiků. Málokoho nechává Václav Klaus lhostejným. Je to proto, že on v nejvyšších ústavních funkcích nebyl pouze prázdným symbolem převratné doby, na jehož konkrétní státnické činy si ani současníci nedokážou vzpomenout. Byl člověkem, který vždy nesl svou kůži na trh. V rozhodujících dějinných chvílích se rozhodl postavit do čela a nebál se na sebe vzít zodpovědnost a národ vést, což znamenalo nejenom ukázat směr, ale také jej konkrétními promyšlenými politickými kroky a praktickými činy naplnit.

Za ony tři dekády nejsou se jménem Václava Klause spojeny pouze zásadní historické události, jež formovaly naši současnost, jako byla transformace ekonomiky i společnosti, rozdělení československé federace a mnoho dalších. Od roku 1918 náš nejdéle sloužící premiér a deset let hlava státu patří po celé toto období až do dneška k největším hybatelům veřejné diskuse v naší zemi. Je tím, kdo svou permanentní aktivitou ve veřejném prostoru i na akademické půdě otevíral a vedl diskuse o klíčových otázkách doby. Ta se sice mění, svět kolem nás s ní, vystřídaly se generace a s nimi i témata a akcenty v politice i v životě společnosti. Václav Klaus však zůstává aktuálním stále, protože jeho zásadní témata, jimiž jsou lidská svoboda, demokracie, svobodný trh, politika jako střet idejí, český národ a národní stát a jeho místo v Evropě, nejsou pro občana méně závažná a méně v ohrožení, než tomu bylo po pádu komunismu a v době transformace.

Václav Klaus je člověk pevného ideového zázemí, které plyne z jeho hluboké erudice mající základ ve společenských vědách s ekonomií v čele a které upevnila unikátní zkušenost dlouhých let na špici domácí i evropské politiky. Pevné ideové zakotvení mu dalo kompas v bezprecedentních situacích po pádu komunismu, stejně tak jako mu umožňuje dnes orientaci v informační kakofonii světa sociálních sítí a všemožných „fake news“ nejrůznější provenience. Díky němu umí vystihnout podstatu dějů a problémů a jasně ji pojmenovat. Jeho ostrý pohled často vidí do budoucnosti a umožňuje mu zachytit budoucí hrozby a rizika. Proto se jeho soudy a výroky tak často ukázaly jako pravdivé a téměř jasnozřivé. S odstupem času to musejí přiznat mnozí, kteří jej za ně dříve kritizovali.

Na Václavu Klausovi je pozoruhodná šíře jeho obzoru a názorová konzistentnost. Pozorný čtenář jeho textů brzy zjistí, že jeho názory jsou stálé a téměř nevyžadují korekci ani po letech. To je málo obvyklé. Tuto názorovou stálost mu umožňují základní ideová východiska, na nichž jeho myšlení stojí. Jejich základem je víra ve svobodného člověka a jeho schopnosti a úcta k přirozenému řádu věcí. Svobodný jednotlivec, rodina a národ jsou pro něho přirozené stavební kameny světa, v němž stojí za to žít a vychovávat děti. Konzervativní přesvědčení o možnostech hayekovské lidské akce (human action) a zásadní nedůvěra k sociálním utopiím všeho druhu (human design) prostupují celým klausovským myšlenkovým světem. Jeho čisté uvažování, které si přinesl z ekonomické vědy, mu umožňuje jasně odhalovat a pojmenovávat podstatu dějů a myšlenek, s nimiž je ve veřejném prostoru konfrontován. Bývá při tom ve svých výrocích ostrý a někdy i radikální a nekompromisních postojů se v pravou chvíli nebojí.

Za všechny pár příkladů – byl to on, kdo jako jediný v polistopadové nejistotě vyhlásil za cíl obnovení kapitalismu, vytyčil k tomu reálný program a vyloučil „třetí cesty“. Byl to on, kdo neváhal vytvořit u nás standardní politický systém založený na politických stranách, kdo odvážně a překvapivě prosadil zrušení RVHP, byl to on, kdo první pochopil, že Československo se proti vůli Slováků udržet nedá, a stát racionálně a v dobrém dokázal rozdělit. Byl u nás první, kdo viděl rizika skrytá v megaprojektu evropské integrace a od počátku na ně upozorňoval, což činí stále.

Vždy byl mužem vize, o níž dokázal přesvědčit ostatní. Nic mu nebylo a není cizejší, než dnešní styl politiky založený na podbízení se voličům či jejich mediální manipulaci. Jeho ideálem je racionální svobodný občan, jehož se snaží přesvědčit o svých názorech. Spoléhá na jeho rozum, nikoliv na iracionalitu a strach.

Svět Václava Klause je optimistický, plný aktivity a důvěry v člověka a jeho síly. Nevěří státu a jeho úředníkům, odmítá paternalismus a občanskou pasivitu, s níž počítá většina ideových protivníků. Sám bytostný intelektuál odmítá naduté intelektuálské elitářství a s ním spojené představy o vybudování nového lepšího světa za zády a na úkor občanů. Proto je tak kategorickým odpůrcem všech dnešních environmentalistických, progresivistických a globalistických hnutí a jejich ideologií, neboť v nich správně vidí novou hayekovskou cestu do otroctví, daleko nebezpečnější než starý komunismus. Proto je tolik frustrován sebedestrukcí dnešního Západu, jíž jsme dnes svědky. Pandemie nemoci Covid-19 tento proces výrazně akcelerovala, a proto se její zneužití stalo dalším významným Klausovým tématem poslední doby.

Břicháčkův výběr myšlenek, vyjádření, výroků a citátů Václava Klause představuje přehledný, tematicky utříděný a chronologicky řazený dokument o názorech, postojích a myšlenkovém světě této vynikající osobnosti. Bude každému neocenitelným průvodcem pro porozumění době nedávno minulé, dnešku i budoucnosti. Bude neocenitelnou pomůckou komukoliv, kdo se dnes či v budoucnu bude chtít Václavem Klausem a jeho dobou zabývat. A oslavenci samotnému snad připomene slova, události i příležitosti, které utvářely jeho mimořádný život. I proto IVK tuto knihu jako dárek k životnímu jubileu svému zakladateli vydává.

Jiří Weigl, 11. května 2021

Informace o knize: 

Název: Václav Klaus: Myšlenky
Editor: Tomáš Břicháček
Vydavatel: Institut Václava Klause
Rok vydání: 2021
Počet stran: 416
ISBN: 78-80-7542-078-7

Knihu je možné objednat zde

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu