Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Poznámky pro vystoupení na…


Poznámky pro vystoupení na Žofíně (Interview 21)

Ekonomické texty, 15. 9. 2000

A. Vývoj HDP

1. Růst HDP o 1,9% jen potvrzuje slabost našeho oživení, jak předčasné bylo jásání ohledně dat za 1. Q. (4,4%).

2. Platí to o celku i o jednotlivých složkách výdajů

- slabé výdaje domácností na konečnou spotřebu;
- sice konečně rostoucí, ale málo tvorba fixního kapitálu;
- nepříznivé saldo ZO.

3. Proti všeobecnému očekávání bych tolik nevinil vládu, vládní výdaje totiž žádný velký vliv na ekonomiku nemají. V malé, otevřené ekonomice s floatingem se účinnost rozpočtové politiky na agregátní veličiny blíží nule.

4. V takto definované ekonomice zcela dominuje měnová politika, a to jak ovlivňováním makroagregátů, tak ovlivňováním bankovního sektoru. ČNB už jednou, před několika lety, dokázala srazit ekonomiku na kolena a letošní otřesy bankovního sektoru musely chování ekonomických subjektů výrazně ovlivnit. Mám samozřejmě na mysli otřes jedné z klíčových českých bank.

5. Střednědobý problém vidím v nepříznivém vývoji zahraničního obchodu, který je u nás podceňován a nesprávně interpretován jen jako důsledek růstu cen ropy. Není tomu tak, jedná se o dlouhodobý strukturální defekt.

B. Státní rozpočet

1. Je dobře, že se ministerstvo financí snaží udržet schodek státního rozpočtu v mezích, stanovených "tolerančním patentem". Nemůže to však dělat tak, že do rozpočtových příjmů zahrne jednorázové a "nestandardní" příjmy z prodeje telekomunikačních licencí a v návaznosti na to využije "prostor" pro další zvyšování vládních výdajů. To je proti duchu "tolerančního patentu", protože to zakládá tendenci pro budoucí velké schodky státních rozpočtů, které budou muset (nepopulárními řezy ve výdajích) řešit příští vlády. Chce-li vláda zahrnout nestandardní jednorázové příjmy do příjmů státního rozpočtu, musí je použít také jen na nestandardní jednorázové výdaje státního rozpočtu (když už je nechce použít na splácení státního dluhu.

2. Pokud jde o rozpočtové výdaje, vláda se vymlouvá na to, že většina výdajových položek má charakter předurčených mandatorních výdajů, že je tedy ve státních výdajích zabudován jakýsi "automat". Tak je tomu v krátkém období. Musím ale znovu opakovat, že vláda neudělala ani krok směrem k reformám sociálních systémů, které by vedly ke snížení nadměrných a stále rostoucích vládních výdajů. Brání se skutečné reformě penzijního pojištění i reformě zdravotního pojištění. Kdyby chtěla, mohla by přicházet s iniciativami a s návrhy zákonů, které by v budoucnu vedly k podstatnému snížení "předurčených mandatorních výdajů". Vláda nic takového nedělá.

3. Veřejné rozpočty jsou celkově ve špatném stavu a je v nich zabudována tendence plodit chronické a stále se zvětšující deficity. Vládě se také nepodařilo splnit svůj předvolební slib, že zlepší výběr daní a omezí daňové úniky. Pochopitelně - jak by se jí to mohlo podařit při dnešním daňovém systému, který je tak progresivní a tak zaplevelený "odpočitatelnými položkami", že přímo vybízí k legálnímu i nelegálnímu vyhýbání se placení daní. ODS nabízí řešení v podobě rovné daně, která povede k nižším daňovým sazbám i ke snížení daňového břemene bez snížení rozpočtových příjmů.

4. Za velký problém považuji zneprůhlednění veřejných financí vytvářením mimorozpočtových fondů nebo institucí, založených na podobné logice. Počet těchto fondů za vlády ČSSD stále narůstá, což vede k tomu, že i slušně kvalifikovaný ekonom není schopen říci jak stav veřejných financí skutečně vypadá. Bylo by třeba buď počet těchto veřejných fondů (a organizací) radikálně snížit nebo začít veřejnosti předkládat konsolidovanou bilanci všech těchto fondů.

Václav Klaus, „Interview 21“, Žofín, Praha, 15. září 2000

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu