Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy rumunského prezidenta

Projevy a vystoupení, 21. 7. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás a Vaši delegaci dnes večer zde, v historické Rudolfově galerii Pražského hradu, ještě jednou co nejsrdečněji  přivítal. Jste první hlavou státu, která navštěvuje Českou republiku po ukončení našeho předsednictví  Evropské unii, jsem však přesvědčen, že otevřené otázky budoucnosti evropské integrace jsou a ještě dlouho budou – vedle bilaterálních vztahů – společnou prioritou našich setkání  i v budoucnu.

Rumunská republika je pro naši zemi tradičním partnerem, přítelem a spojencem. Platilo to v období mezi oběma světovými válkami, kdy Rumunsko a Československo byly základem tzv. Malé dohody, platilo to i pro vztahy v rámci poválečného komunistického východního bloku, kdy Vaše země byla jediným členem Varšavské smlouvy, který se odmítl podílet na okupaci Československa v roce 1968, a platí to i v současnosti, kdy nás spojuje členství v NATO a Evropské unii.

Naše země jsou spojeny hustou sítí politických, ekonomických, kulturních i mezilidských vazeb. Tisíce našich občanů každoročně navštěvují Rumunsko přitahováni krásou jeho černomořského pobřeží či karpatských hor. Dlouhou tradici mají vztahy mezi našimi firmami, které se dnes již neomezují pouze na vývoz a dovoz zboží a služeb, ale začínají se prosazovat i přímé investice.

Naše země úspěšně prošly nelehkým obdobím transformace, vybudovaly standardní tržní ekonomiky, otevřely se Evropě i světu a začaly se rychle rozvíjet. Tento příznivý vývoj byl v uplynulém roce bohužel přerušen dopady světové finanční a hospodářské krize, která vznikla v USA, přenesla se do západní Evropy a svými důsledky těžce zasáhla naše velmi otevřené, na západních trzích závislé ekonomiky.  Přes silný pokles poptávky po našem vývozu a z něho plynoucí pokles průmyslové výroby je situace v naší ekonomice relativně stabilizovaná. Finanční sektor si udržuje vysokou míru stability a naše vláda dosud nemusela vynaložit na jeho podporu jedinou korunu z veřejných prostředků. To je velmi ojedinělé jak v Evropě, tak v rámci OECD.

Současná krize bude mít nepochybně řadu dopadů nikoliv pouze bezprostředních. Již delší dobu můžeme sledovat řadu snah využít tuto krizi k další regulaci a reglementaci hospodářského života a ke koncentraci moci v rukou nadnárodních orgánů EU. Myslím, že je v zájmu nových členských zemí, jakými jsou Česká republika a Rumunsko, aby byl v Evropě zachován prostor pro svobodné podnikání a rozhodování ekonomických subjektů, aby si naše země uchovaly maximum rozhodovacích pravomocí a nestaly se znovu bezprávnou periférií závislou na rozhodnutích někoho jinde, daleko od nás.  Společenské změny, které v našich zemích dramaticky proběhly, byly výsledkem touhy občanů získat a trvale zajistit pro sebe i budoucí generace svobodu politickou i ekonomickou. Neměli bychom ji znovu ztrácet.

Všímáme si i toho, že pro některé nacionalistické síly je evropská integrace zástěrkou a příležitostí k uskutečnění snah o revizi hranic, které v našem regionu vznikly po dvou světových válkách. I to je fenomén, kterému je potřeba čelit.

Jsem přesvědčen, vážený pane prezidente, že na řadu z těchto otázek máme blízké názory. Věřím, že máme společný zájem i na stabilním vývoji v našem blízkém zahraničí za hranicemi Evropské unie, s nimiž nás pojí řada silných historických i ekonomických vztahů.

Jsem proto velmi rád, že jste, pane prezidente, přijal mé pozvání, a že jsme si my a naše delegace mohli na tato a řadu dalších témat vyměnit názory. Vaši návštěvu považuji za velký impuls rozvoje česko–rumunských vztahů. Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Rumunské republiky, na úspěšný rozvoj česko–rumunských vztahů, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Státní večeře, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 15. července 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu