Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Václav Klaus: Transformace v…


Václav Klaus: Transformace v ČR – cesta ke svobodě a prosperitě

Knihy, 14. 6. 2021

Úvod

Tento kurs se jmenuje „Transformační procesy v ČR“. Určitě může mít a má – jak na VŠE, tak na jiných vysokých školách – více variant. Kurs může být detailnější i jen koncepčnější, může být techničtější i političtější, nejen může, ale jistě i je. Může být přednášen pány profesory, kteří to zažili, i těmi, kteří o tom jenom četli. To, co budete muset, když jste se na tento kurs přihlásili, poslouchat, je moje – mnoha semestry výuky vyzkoušená, byť stále pozměňovaná – varianta.

Vždy jsem se vyhýbal zbytečné politizaci tohoto tématu, i když transformace společenských poměrů je věc navýsost politická. Má samozřejmě svou významnou, ne-li klíčovou ekonomickou dimenzi, jejíž popis a analýza je cílem tohoto kursu. Jde nám tedy primárně o ekonomickou dimenzi transformačního procesu. Věřím, že právě to je správným přístupem.

V mém pojetí a provedení nezačíná tento kurs – jak by snad někdo mohl očekávat – 17.  listopadem 1989 a nekončí provedením hlavních transformačních opatření v první polovině 90. let. Tento kurs nepřijímá falešné schéma, že všechno předlistopadové je irelevantní a že všechno následující je už pouhým „normálním“ vývojem, samovolnou přirozenou evolucí. To, že tomu tak není, je moje klíčová úvodní teze, mám strach, že nikoli obecně přijímaná.

Systémový zvrat, který následoval po listopadu 1989, byl samozřejmě obrovský, ale dobře pochopit míru kontinuity a diskontinuity je nelehký úkol. Mám strach, že jsme právě toto u nás díky našim nikdy nekončícím politickým sporům nezvládli. Extrémy jsou snadno vyslovitelné – to, co bylo předtím, nestojí za řeč, to, co je potom, je daleko od učebnicových ideálů a mělo to být uděláno jinak. Obojí je nesmysl, snad vám tento kurs přinese určité zjemnění pohledu na tyto věci.

Musela proběhnout radikální, státem organizovaná transformace, pouhý pád komunismu k vytvoření nového systému nestačil. To není politický soud. Muselo se něco výslovného a zcela zásadního stát. Muselo být něco nového vybudováno. Změna systému – a přesně o tu šlo – musela být vědomě a promyšleně konstruována. Nebylo možné jenom začít žít a fungovat jinak. Spontaneita je ekonomy mého typu, liberálními ekonomy, vždy obhajována, ale nebylo možné „spontánně“ vytvořit nový systém. Nebyl na to čas. Nemohlo to být jako před staletími, kdy se nový systém rodil pomalu, celá desetiletí nebo staletí. Nemohlo jít o Marxem barvitě popisovanou, staletí trvající „původní akumulaci kapitálu“. Přesně o těchto věcech je celý tento kurs.

Že je kurs tohoto typu a s tímto obsahem důležitý a vysoce potřebný, vím dávno, ale mimořádně ostře se to ukázalo před necelými dvěma lety, kdy dominovalo velmi podivné, účelové a velmi kontroverzní připomínání 30. výročí roku 1989, které znovu prokázalo, že se u nás v tomto tématu dodnes jedná o zásadní ideový střet, střet levice a pravice, střet autentické pravice s dnešní kvazi pravicí. Tento střet provází ztráta paměti, zapomínání, svévolná a velmi nespravedlivá desinterpretace tehdejších událostí, ztráta kontextu a souvislostí, zneužívání jisté interpretace minulosti k dnešním politickým soubojům. To všechno jsou věci, které nás budou našimi životy bohužel ještě dlouho provázet.

Pokusil jsem se k tomu ve vyhrocené chvíli podzimu roku 2019 napsat a přednést řadu textů a projevů. Zmínil bych zejména projev při 100. výročí vzniku Masarykovy univerzity s názvem „Splnila ekonomická transformace naše očekávání?“ a projev na konferenci Vysoké školy finanční a správní a České národní banky „30 let od zahájení ekonomické transformace v České republice“[1]. Obojí považuji za doplňkovou literaturu k tomuto kursu. Toto třicáté výročí nám potvrdilo, jak velký rozdíl je mezi autentickou a zprostředkovanou zkušeností. Schopnost tuto mezeru překonat vyžaduje mít k dispozici dobře seřízený kompas, solidní teoretický základ, pevný světonázor, což většina lidí nemá. K získání toho všeho chce přispět i tento kurs – pro generaci, která se narodila až po ukončení klíčových okamžiků naší transformace.

Můj kurs je proto konstruován tak, že je pokusem o načrtnutí širšího kontextu naší transformační éry. Proto začíná připomínkou zdánlivě nedůležité a už dávno zapomenuté reality centrálně plánované ekonomiky (a reformních pokusů o její změnu, které byly charakteristické tím, že neusilovaly o změnu podstaty tohoto systému). Kurs si všímá ideových i věcných předpokladů transformace 90. let (která nespadla z Marsu). Pozorně se věnuje vlastní transformaci (v užším slova smyslu) i následným procesům v navazujícím post-transformačním období. Zhruba to je struktura tohoto semestrálního kursu.

Na závěr se pokusím něco říci i o v podstatě opačných, antitransformačních procesech vnášených v současnosti do naší země změnou celkového politického klimatu v Evropě a ve světě, který souvisí s pochybným vítězstvím systému tzv. liberální demokracie[2], s naším členstvím v EU, s povinným přejímáním principů evropského ekonomického systému, který je předurčován evropskou legislativou (kterou pasivně přijímáme, nikoli spoluvytváříme, ač se někteří naši politikové chlubí tím, že jsou – jako účastníci summitů EU – spolutvůrci této legislativy. Nic takového není pravda.). Kurs si neklade bezprostředně za cíl diskusi toho, co všechno změní koronavirová pandemie, její zneužití vládami k omezení politické a ekonomické svobody a co za škody napáchala.[3]

Současný evropský ekonomický systém je vysoce regulovaným ekonomickým systémem, který s volným trhem nic společného nemá (s trhem ano, ale s volným trhem nikoli). My jsme ale v listopadu 1989 skutečně chtěli volný trh (free market). Ten byl cílem naší transformace. Současný ideový posun či obrat, kdy mluvit o volném trhu je skoro neslušné (a nevím, na kolika ekonomických fakultách v České republice se ještě vůbec o volném trhu mluví či mluvit smí), je důsledkem širších společenských procesů, je produktem celkové změny ideového a myšlenkového paradigmatu současného západního světa. O tom ale více jinde a jindy.

Informace o knize:

Název: Transformace v ČR: cesta ke svobodě a prosperitě

Autor: Václav Klaus

Vydavatel: Nakladatelství Oeconomica

Rok vydání: 2021

Počet stran: 96

ISBN: 9788024524184[1] Splnila ekonomická transformace naše očekávání?, https://www.klaus.cz/clanky/4454, Masarykova univerzita, Brno, 7. listopadu 2019. 30 let od zahájení ekonomické transformace v České republice, https://www.klaus.cz/clanky/4462, Vysoká škola finanční a správní a Česká národní banka, Praha, 15. listopadu 2019. Důraznou polemikou s naprosto absurdní interpretací naší transformace je můj zatím nepublikovaný text Na okraj rozhovoru Antonie Doležalové, nepoužívejme výlučně ideologický pojem Washingtonský konsenzus.

[2] Viz Manifest IVK „Obrana demokracie před liberální demokracií“,  IVK, Newsletter Plus, červen 2018 (přetisknuto v časopise Echo č. 25, červen, 2018),  https://www.klaus.cz/clanky/4283.

[3] O tom více v publikacích Klaus, V. a kol. „Karanténa“ (IVK, Publikace č. 49, Praha, březen 2020) a Klaus, V. a kol. „Ekonomické aspekty koronakrize“ (IVK, Publikace č. 51, Praha, červenec 2020), „Karanténa 2.0“ (IVK, Publikace č. 54, Praha, prosinec 2020).

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu