Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti udělení čestného doktorátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projevy a vystoupení, 15. 10. 2007

Vážená paní rektorko, páni profesoři, členové akademického senátu, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za poctu, které se mi od Vás právě dostalo. S rozmyslem říkám, že si tohoto titulu – mezi všemi dalšími, které jsem v naší zemi, ale i na různých místech světa dostal – opravdu vážím. Vážím si tohoto ocenění i proto, že člověk doma nebývá prorokem. Vážím si ocenění mého přínosu k rozvoji vědy a obecné vzdělanosti v oblasti ekonomie v národním i mezinárodním měřítku, jak zní oficiální formulace.

V letošním roce jsem dostal několik čestných doktorátů velmi daleko od nás – v Japonsku, ve Spojených státech amerických a v Rusku. Dostal jsem doktorát i v rakouském Innsbrucku, na pražské ČVUT, a asi nejblíže od Vás, v nedalekých Drážďanech.

Vaše ocenění je pro mě důležité, zejména proto, že je za ekonomii. Ano, rozvoj vědy a obecné vzdělanosti v oblasti ekonomie je mým celoživotním cílem, protože právě v něm vidím šanci bránit se celé řadě iracionalit, kterých jsme v našem každodenním životě svědky. Každý z nás považujeme za samozřejmé, že máme znát Ohmův zákon, Mendělejevovu soustavu prvků, Pythagorovu větu a spousty dalších podobných základních poznatků lidstva, vytvářených v průběhu staletí a tisíciletí. Již dlouho však se smutkem říkám, že neekonomové neznají stejně důležité ekonomické Ohmovy zákony a přesto o věcech, které se týkají ekonomiky, činí zcela sebevědomé soudy.

V těchto dnech koriguji německý překlad své knihy o klimatických změnách, která je napsaná společenskovědním, zejména ekonomickým jazykem a spíše než o globálním oteplování je o ekonomii globálního oteplování. Samozřejmě, že obsahuje i techničtější kapitolu o klimatických změnách a jejich příčinách. Čekal jsem, že bude mít německý překladatel – nespecialista na klimatologii – problémy právě s touto kapitolou. Ukázalo se, že jsem se mýlil. V podstatě mu stačila středoškolská znalost přírodních věd, zatímco nic takového jako středoškolská znalost společenských věd a hlavně ekonomie neexistuje. Ani u nás, ani v sousedních zemích.

Je to velmi frustrující a jsem rád, že se Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zejména její Fakulta sociálně-ekonomická snaží v této věci něco pozitivního udělat. Potřebujeme to pro naši orientaci v soudobém světě. Potřebovali jsme to strašně moc v prvních chvílích po pádu komunismu, kdy bylo třeba pochopit některé zákonitosti ekonomiky zcela jiného typu, než byla ta předcházející a kdy bylo třeba pochopit, že zbavení se institucí starého systému automaticky neznamená, že z nebe spadnou instituce a všechny nezbytné doplňkové mechanismy systému nového. O tom do značné míry byla u nás celá veřejná diskuse 90. let, jejíž ozvuky slyšíme i dnes.

Potřebujeme to i proto, abychom pochopili některé zákonitosti soudobého, vysoce integrovaného, nebo jak se teď módně říká, globalizovaného světa. Ukazuje se, že pochopit výhodu otevřenosti oproti protekcionismu, výhodu trhem určené ceny a cenové struktury oproti ceně manipulované státem či nadstátní institucí, výhodu toho, když na každý ekonomický subjekt – od jednotlivce po nadnárodní korporaci – dopadá cenou zprostředkovaná informace o skutečné vzácnosti toho či onoho produktu či ekonomického zdroje oproti tomu, když je ekonomický subjekt „chráněn“ státní dotací či subvencí, není úplně samozřejmé a zcela intuitivní.

Přál bych si, aby studenti Vaší školy uměli ekonomii. Přál bych si, aby znali nazpaměť slavný esej Frédérica Bastiata z roku 1845 „Petice výrobců svíček“, ve kterém je nesmírně vtipně popsán boj výrobců svíček, voskovic, lamp, svícnů, luceren, kratiknotů a zhášedel ve francouzském parlamentu ve prospěch zákona, který by zlikvidoval jejich mocného konkurenta, kterým není nikdo jiný, než slunce. A proto pro podporu francouzského průmyslu a zaměstnanosti žádali zamezit přístup slunečního svitu do domů povinným uzavřením všech oken, vikýřů, špehýrek, okenic, žaluzií, záclon, závěsů a rolet. Zdá se Vám to jako velká nadsázka, nebo jsme svědky podobných případů i v naší současnosti?

Chápání elementárních ekonomických zákonitostí potřebujeme i pro naší orientaci v soudobém zásadním ataku na lidskou racionalitu, lidskou svobodu a všeobecnou prosperitu, kterou je soudobá doktrína o lidmi způsobeném globálním oteplování a o metodách jak globální pohyby teplot změnit. Vůbec mi teď, při této slavnostní příležitosti, nejde o přidávání dalších argumentů ve prospěch této hypotézy či proti ní, ale jen a jedině o připomenutí ekonomie jako disciplíny, která k tomu má co zásadního říci. Věřím, že právě tak je u Vás standardní ekonomie vyučována.

Do žádného věcného výkladu se dnes pouštět nebudu, to udělám až budu někdy pozván udělat přednášku na Vaší škole. Teď mi jen dovolte Vám ještě jednou poděkovat za vysoké ocenění, kterého se mně u Vás dostalo.

Václav Klaus, Severočeké divadlo v Ústí nad Labem, 15.října 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu