Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na shromáždění řídících funkcionářů resortu Ministerstva obrany České republiky

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2009

Vážení představitelé nejvyššího velení Armády České republiky, vojáci,

stalo se dobrou tradicí, že se jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky v podstatě každoročně účastním Vašeho velitelského shromáždění. Je to pro mne nejen příležitost promluvit s Vámi o úkolech a problémech, před nimiž stojíte, ale i příležitost podělit se s Vámi o své názory a své postoje k otázkám, které se týkají obrany naší země a jejích spojeneckých závazků. Letos je to navíc ve dnech, kdy si připomínáme dvacáté výročí pádu komunismu. 

Armáda České republiky prošla v uplynulých dvou desetiletích nejednoduchým a do značné míry i rozporným vývojem. Transformovala se na profesionální ozbrojenou sílu, novým požadavkům přizpůsobila svou strukturu, počty, výzbroj a vše ostatní. To vše v situaci, kdy Vás vývoj veřejných financí a nová rozpočtová omezení nutily – za pochodu – přepracovávat připravené koncepce, daleko více šetřit a odpovědněji plánovat. To vše v situaci, kdy na nás naše spojenecké závazky kladou stále náročnější úkoly, především pokud jde o zajišťování působení našich vojenských kontingentů v zahraničí. 

Mnohé se na této nelehké cestě podařilo a za to chci těm, kteří se o to zasloužili, poděkovat. A poděkovat Vám skutečně chci, protože je pro to dostatek důvodů. Nepřišel jsem však na Vaše shromáždění jen proto, abych chválil a děkoval. 

Sami víte, že vedle pozitiv naší armády jsou i negativa. Nelze si zastírat, že se v uplynulém období naše armáda stala dějištěm řady problémů, které se týkaly nehospodárnosti při nakládání s majetkem a jeho pořizováním, s nedostatky v personální práci a v dalších věcech. To naše veřejnost vnímá velmi negativně a stejně tak to vnímám i já, jako Váš vrchní velitel. 

Dovolte mi, abych vyslovil jeden obecný soud, který považuji za zásadní. Česká armáda může mít v očích naší veřejnosti autoritu, respekt a podporu, pokud bude vnímána jako ozbrojená síla, která primárně a především slouží k obraně naší vlasti. To zní na první pohled triviálně. Ve skutečnosti však již delší dobu převládá tendence, že Armádu České republiky budujeme především jako expediční sbor, primárně sloužící našemu angažmá v zahraničních misích. Tomu zcela logicky začíná odpovídat její struktura, vybavení i image, který si ve veřejnosti buduje, ale i způsob výchovy a přípravy vojáků. A právě v tom vidím problém.

Účast v zahraničních misích by však měla být doplňkem, nikoliv vlastním smyslem existence naší armády. Pouze v tom případě lze dobře vysvětlit a zdůvodnit desítky miliard nákladů na pořizování nákladné bojové techniky, pouze v tom případě lze vybudovat armádu oddanou službě a obraně své vlasti, pouze v tom případě je možné budovat armádu s jasným konceptem.

V těchto dnech armáda řeší nepříjemný skandál s vojáky v zahraničních misích, kteří na svých uniformách nosili symboly nacistických jednotek. Jde nepochybně o lidské a možná i velitelské selhání. Chceme-li ale hledat skutečné hlubší příčiny chování těchto vojáků,  najdeme je právě v pojetí našich bojových jednotek nikoliv jako obránců vlasti, ale jako jakýchsi speciálních jednotek, které spíše známe z akčních filmů. Není divu, že se v takové atmosféře u některých jednotlivců může dařit kultu násilí a obdivu k tradicím, které s tradicemi Armády České republiky nemají nic společného. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abyste tento a podobné problémy řešili, řešili důsledně, ale citlivě a z podstaty, nikoliv  lacině a vnějškově.

Všechny tyto věci zmiňuji proto, že jste to Vy, kteří svým výkonem služby, profesionalitou a odpovědností rozhodujete o tom, jaká naše armáda bude a jaké na ni naše společnost bude ochotna vynakládat prostředky. Věřím, že mi dobře rozumíte.

Děkuji Vám za pozornost.

Václav Klaus, Dům armády Praha, ulice Buzulucká, Praha, 12. listopadu 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu