Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Makroekonomická fakta české…


Makroekonomická fakta české transformace

Knihy, 18. 12. 2007

Předmluva

Transformace centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky tržní v prostředí rodících se demokratických společností byly jedinečnými historickými událostmi, které přirozeně stále vzbuzují zájem ekonomů. Nyní, když od počátku transformačních procesů již uplynul dostatek času, mají ekonomové možnost znovu promýšlet některé základní otázky, které jsou s těmito procesy spojeny. Výhoda zpětného pohledu umožňuje činit některá srovnání mezi transformačními zeměmi a především umožňuje potřebnou dávku hodnotové neutrality, která je ve společenských vědách tolik potřebná. Od transformačních počátků již sice uplynuly bez mála dvě desetiletí, přesto je užitečné si některá základní makroekonomická fakta transformace neustále připomínat, neboť aktuální ekonomická situace transformačních zemí je stále více či méně poznamenána procesem transformace. V ekonomické obci navíc postupně dozrávají generace ekonomů, kteří sice vstřebali moderní standardní techniky ekonomie a ekonometrie ze „západního“ prostředí, využívají je a rozvíjejí je, ale — a snad je to přirozené — mají pouze mlhavé a nepřesné pojetí o průběhu transformace jako takové. To je potom může snadno svádět k příliš zjednodušeným závěrům v mnoha oblastech. I z tohoto důvodu považujeme za vhodné — a v některých případech dokonce za nutné — makroekonomická fakta transformace znovu připomínat.

Následující text vznikl jako odborný esej, ve kterém jsme se záměrně omezili na ryze ekonomické otázky a upozadili jsme otázky institucionální a politické. Tím ovšem ani v nejmenším nechceme říci, že by institucionální a politické aspekty byly podružné. Šlo nám pouze o to, aby naše analýza nebyla bezbřehá a aby si uchovala charakter pozitivní, tj. hodnotově neutrální, ekonomické analýzy. Snažili jsme se propojit úvahy ekonoma a tvůrce hospodářské politiky České republiky, který spoluutvářel tento jedinečný proces transformace zevnitř a z bezprostřední blízkosti, s názory člena mladší generace českých ekonomů, který se dlouhodobě specializuje na problematiku ekonomické analýzy a monetární teorii a v současnosti též aktivně formuje českou měnovou politiku.

Oba jsme vždy zastávali stanovisko, že na transformaci je nutné pohlížet metodologií a instrumentariem standardní ekonomie a ekonomické analýzy. Specifické na situaci transformačních ekonomik byly výchozí podmínky, nikoliv však povaha ekonomického chování lidí jako takových, a proto lze využít aparát standardní ekonomie. Je však pravda, že specifičnost výchozích podmínek (jako např. regulace většiny cen, regulace zahraničního obchodu a pokřivených vlastnických vztahů) je nutné při řešení mnoha makroekonomických otázek zohledňovat. Proces transformace však také ekonomickou teorii inspiruje novými otázkami, takže vztah mezi teorií a praxí je — stejně tak jako v mnoha jiných oblastech — i zde obousměrný. Z tématického hlediska je problematika transformace velmi široká a to i tehdy, soustředíme- -li se pouze na její makroekonomickou stránku.

Výběr témat naší analýzy byl nutně subjektivní a nečiníme si nárok na to, že by tento text měl být nějakou definitivní deskripcí tak složitého procesu, jakým je transformace. Některá námi vybraná témata se týkají počátečních fází transformace, jiná se již zabývají detailnějšími otázkami, které jsou relevantní pro ekonomiky spíše v post-transformační fázi. V první části knihy jsme se pokusili nastínit vlastní teorii transformačního poklesu, jehož hloubka i délka si jistě žádá podrobnější vysvětlení. Ukazujeme, že transformační pokles byl kvalitativně jinou událostí než recese ve standardních tržních ekonomikách. S ním souvisel i pokles mezd a produktivit, který se snažíme také vysvětlit standardním aparátem ekonomické teorie. Druhá část knihy se zaměřuje na oblast měnové teorie. Zde se zabýváme jak mírou inflace v počátečních fázích transformace, tak i detailnějšími otázkami, jež souvisí s českou měnovou politikou. Ukazuje se, že přes nespornou specifičnost transformačních ekonomik v cenové oblasti i zde lze nalézt standardní ekonomické vztahy. Naproti tomu některé jevy, jako například příliv zahraničního kapitálu a jeho sterilizace, přinášely a přinášejí nové otázky pro měnovou teorii. Ve třetí, poslední části knihy podrobně analyzujeme otázky související spíše již s pozdějšími fázemi transformačního procesu. V této závěrečné části se mimo jiné věnujeme otázce, který z krajních kurzových režimů je více nápomocný k ekonomickému růstu a který ke stabilizaci hospodářského cyklu. Z hlediska budoucího vývoje snad bude pro čtenáře zajímavá i kapitola o inflaci v případě zapojení transformační země do eurozóny, protože případné přijetí společné evropské měny transformačními ekonomikami je předmětem aktuálních debat. Stručně prezentujeme i naše názory na cílování inflace především v podmínkách české ekonomiky a ukazujeme, že i tento — nyní tak moderní — režim měnové politiky má svá nemalá úskalí.

Publikace je určena nejen odborné veřejnosti, ale i všem zájemcům o problematiku transformace a ekonomické analýzy. Čtenářům knihy si předem dovolujeme poděkovat za jejich případné postřehy a poznámky, které nám mohou být zaslány na e-mailovou adresu vladimir.tomsik@cnb.cz. Přáli bychom si, aby tato kniha byla pro vás užitečná.

Václav Klaus a Vladimír Tomšík

V Praze dne 17. listopadu 2007

Název knihy: Makroekonomická fakta české transformace
Autor: Václav Klaus a Vladimír Tomšík
Vydavatel: NC Publishing, a. s.
ISBN
: 978-80-903858-1-8
Formát: 140, česky, pevná vazba
Rok vydání: 2007

Publikaci lze v současné době objednat přímo v NC Publishing, a. s. na emailu info@ncpublishing.cz nebo telefonicky na +420 545 124 614 (kontaktní osoba Irena Peťovská). Cena činí 199,- Kč + poštovné dle tarifů České pošty (balné neúčtujeme).

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu