Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na velitelském shromáždění řídících funkcionářů resortu obrany

Projevy a vystoupení, 4. 12. 2006

Když jsem v roce 2003 – poprvé ve funkci prezidenta republiky – vystoupil na tomto Vašem významném každoročním shromáždění, ozbrojené síly ČR svou zásadní reorganizaci v podstatě teprve začínaly. Řekl bych, trochu opožděně. Nyní, po třech letech, po uskutečnění plné profesionalizace armády, která nastala na konci roku 2004, bylo dosaženo jednoho významného mezníku, tzv. počátečních operačních schopností, jakkoli je – a to musím zdůraznit – tento termín nám laikům málo srozumitelný.

V těchto třech letech se současně výrazně měnila bezpečnostní situace ve světě a i my jsme přehodnotili úkoly našich ozbrojených sil a způsoby jejich použití. Jedním z důsledků bylo to, že Armáda České republiky v souladu se závazky, vyplývajícími z členství ČR v mezinárodních organizacích, zejména v NATO, rozšiřovala svoje působení v zahraničních operacích.

To, že se úkoly tohoto období v podstatě podařilo splnit, je zásluhou vedení resortu obrany, armádního velení, ale i každodenní, ne tolik viditelné práce tisíců vojáků a občanských zaměstnanců. Za to jim patří mé poděkování.

Reforma touto fází nekončí a musí dále pokračovat. Má to svou stránku věcnou, ale má to i svou stránku finanční. Je zřejmé, že v důsledku avizovaného snížení objemu disponibilních finančních prostředků bude třeba v následujících letech přehodnotit některé plány a záměry, ale i chování našich ozbrojených sil. Je věcí politiků zodpovědně rozhodnout, kolik peněz je nutné, účelné a možné vynakládat na obranu, je povinností představitelů resortu obrany s přidělenými prostředky nakládat efektivně a hospodárně. Je zřejmé, že i přes evidentní zlepšení nemalý prostor v tomto směru určitě existuje.

Co se změnit nesmí, je hlavní poslání našich ozbrojených sil, kterým je zajištění bezpečnosti České republiky v rámci systému kolektivní obrany, ale současně – v maximální možné míře – i péčí o kvalitu naší vlastní armády a její schopnosti zajišťovat bezpečnost našeho teritória. Omezení finančních prostředků se nesmí stát záminkou pro odklon od záměru budovat naše ozbrojené síly v potřebné míře komplexnosti, ale ani od záměru plnit naše alianční závazky.

Ono zmíněné dosažení počátečních operačních schopností se zatím týká jen vybrané části našich ozbrojených sil. Na požadovanou úroveň je třeba dostat všechny prvky a součásti ozbrojených sil, včetně mobilizačního systému a tvorby a využití záloh.

Jste vojáci, jste profesionálové, jste odborníci. Ale ani vojáci, profesionálové a odborníci nesmí zapomínat, že armáda žije a funguje ve společnosti, v konkrétních místech, městech a regiónech a že je významným společenským faktorem. Věřím, že na to nezapomínáte a že dobře chápete, že reforma armády nesmí vést k její izolaci od veřejnosti, od občanů.

Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se na dosažených výsledcích podíleli a zvláště chci poděkovat všem těm, kteří dosažené výsledky s úspěchem prezentovali v rámci zahraničních misí.

Václav Klaus, Míčovna Pražského hradu, 4. 12. 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu