Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři v Makedonii

Projevy a vystoupení, 21. 6. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k oficiální státní návštěvě, která je historicky první návštěvou  prezidenta České republiky ve Vaší zemi. Považuji tuto svou návštěvu za výraz našeho zájmu o rozvoj vzájemných vztahů, za potvrzení partnerství našich zemí v politické i hospodářské oblasti a za vyjádření české podpory evropských aspirací Vaší země. 

Vztah k Vaší zemi leží v základech naší kultury a vzdělanosti. Byl to jazyk Vašich předků, který umožnil svatým Cyrilovi a Metodějovi předat křesťanskou víru Velké Moravě a vytvořit na jeho základě slovanské písemnictví. Pak však nastala určitá mezera. Další staletí vzájemným vztahům příznivá nebyla. Nové příležitosti se začaly objevovat až po vymanění Vaší země z osmanské nadvlády, ale ani ty nebyly významněji využity. Je to proto na nás teď. 

Vaše bohatá tisíciletá historie přinášela období slávy a rozkvětu, ale i války, konflikty a stagnaci. Slavné helénistické a antické období, příchod Slovanů, byzantská a osmanská éra i turbulentní dvacáté století, které na svém konci umožnilo prosazení Vaší suverenity a budování samostatného státu, zanechaly své dědictví ve Vaší kultuře a tradicích, ale i v dnešním postavení Vaší země v regionu západního Balkánu. Již spor o název Vaší země s Vaším jižním sousedem, který z historického či jazykového problému přerůstá v nepříjemný a podle mého soudu zbytečný problém politický, je příkladem toho, jak dávná a slavná historie, která by měla národy spojovat, může dnes působit problémy. Považujeme za velmi nešťastné, aby tento problém názvu státu komplikoval jednání o zapojení Vaší země do evropských struktur i NATO. Věříme, že bude brzy vyřešen. 

Jsme si vědomi toho, že násilný rozpad Jugoslávie, válečné střety, kosovská krize a s ní spojené národnostní napětí vytvořily velmi  složité podmínky pro rozvoj a budování Vaší republiky. Velmi oceňujeme, že se Vám i přes tato velká rizika podařilo uchránit obyvatele Vaší země válečného utrpení, které postihlo většinu ostatních zemí postjugoslávského prostoru, a že se Vám daří budovat demokratický stát, který směřuje do evropských a severoatlantických struktur. Jak jsem již řekl, toto Vaše směřování má naši podporu. 

Naše politické kontakty zažívají v posledních letech úspěšný rozvoj. Uskutečnily se vzájemné návštěvy na úrovni předsedů vlád i ministrů, intenzívní jsou kontakty mezi parlamenty, velmi oceňuji příležitost, kterou nám, vážený pane prezidente, dávají ke vzájemným setkáním mezinárodní akce, jakou jsou například summity prezidentů zemí střední Evropy. Rád vzpomínám na setkání, které před dvěma lety hostilo Vaše město Ochrid. 

Byl vytvořen smluvní rámec pro naši vzájemnou hospodářskou spolupráci a mezi českými a makedonskými firmami existuje zájem naplnit ho reálným obsahem. Svědčí o tom rychlý růst obchodní výměny, který sice v posledním roce nepříznivě ovlivnil dopad světové hospodářské krize, ale věřím, že směřujeme k novému oživení. Svědčí o tom i početná mise předních českých podnikatelů, která na této cestě doprovází mou delegaci. Jako velmi perspektivní vidím společné projekty v oblasti energetiky, infrastruktury, těžební činnosti a různé další. Stranou nezůstává ani finanční sektor, který má zájem o financování těchto projektů. 

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že i když se Evropa a svět potýká s důsledky hospodářské krize a s dlouhodobými problémy ekonomického rozvoje řady zemí, pro vztahy mezi našimi zeměmi by to nemělo představovat žádnou překážku. Naopak, máme zájem na tom, aby Vaše země mohla co nejdříve zahájit přístupová jednání o vstupu do Evropské unie. Věřím, že v tom bude pozitivní roli sehrávat i český eurokomisař, který za agendu rozšíření Unie odpovídá. 

Přeji Vám, vážený pane prezidente, aby se Vaše země těšila stabilnímu vývoji, aby ve Vaší zemi pokračovalo dobré soužití různých etnik, které je příkladem pro sousední země, a aby celý prostor západního Balkánu rychle překonal následky předcházejících konfliktů. 

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Vašich spoluobčanů, na přátelství mezi našimi zeměmi, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Restaurace Vodenica, Skopje, 21. června 2010

Navštivte fotogalerii ze státní návštěvy prezidenta republiky v Makedonii kliknutím sem.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu