Klaus.cz
Vyhledávání

Kalendář


Nejnovější


NejčtenějšíHlavní strana » Knihy » Občan a obrana jeho státu


Občan a obrana jeho státu

Knihy, 6. 5. 2002

Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) si jako své poslání stanovilo šířit myšlenky svobodné společnosti a tržní ekonomiky a propagovat a popularizovat myšlenky předních domácích i zahraničních představitelů tohoto směru uvažování o společnosti. Mezi významnými osobnostmi moderního českého politického myšlení dnešní doby nepochybně patří velmi významné místo Václavu Klausovi, který naši společnost v posledních dvanácti letech významně ovlivnil a ovlivňuje nikoliv pouze jako praktický politik, ale i jako teoretik, jako autor, který své názory pravidelně publikuje a šíří jak na půdě akademické, tak i usilovnou aktivitou publicistickou.
V naší historii není mnoho příkladů, kdy jasně ideově zakotvený a konzistentně uvažující teoretik získal možnost prověřit své názory v politické praxi tak převratné, jako byla naše rekonstrukce politické demokracie a tržní ekonomiky po pádu komunismu. Václavu Klausovi se tato možnost naskytla, a on ji využil k rozsáhlé a pravidelné literární reflexi desítek problémů, s nimiž se společnost v tomto přelomovém období střetávala a střetává.
Přestože je Václav Klaus nejčastěji oceňován jako ekonom, při pohledu na jeho rozsáhlé publicistické dílo by neměly ujít pozornosti čtenářů jeho politické či politologické texty. Právě ty nám totiž umožňují v plné šíři pochopit velmi koherentní světový názor Václava Klause, v jehož centru stojí svobodný občan, který je pro něho základní hodnotou i v ekonomii i v politice.
V mnoha ohledech je úloha Václava Klause pro vývoj současného českého politického myšlení klíčová. Je zásluhou jeho usilovné veřejné politické a publicistické aktivity, že se u nás, v zemi tradičně evropsky kontinentální, svázané s tradicemi středoevropského etatismu a poznamenané hluboce zakořeněnými socialistickými iluzemi, podařilo zpopularizovat ideje anglosaského liberalismu, učinit je ideovým základem jedné z nejvlivnějších politických stran a jejím prostřednictvím prosadit radikální transformaci společnosti a ekonomiky od zkrachovalé totality a iluzí "třetích cest" směrem k moderní kapitalistické společnosti.
Kniha "Občan a obrana jeho státu" je výsledkem snahy umožnit čtenáři v relativně ucelené formě seznámit se s názory Václava Klause na společnost a politiku, které v průběhu uplynulých deset let publikoval v desítkách sloupků, statí a projevů. Jejich výběr není vyčerpávající, některé již byly publikovány v některých dosud vydaných sbornících a knihách autora, s některými se naše veřejnost dosud neměla možnost seznámit. Přesto jde o výběr reprezentativní. edním z hlavních témat politického uvažování Václava Klause je spor o charakter společnosti, v němž žijeme, a jejž svou každodenní aktivitou vytváříme. První část knihy, nazvaná "Demokracie versus občanská společnost", je věnována právě tomuto tématu - polemice s propagátory "třetích cest", definování a obhajobě základních atributů svobodné společnosti, kritice koncepcí "nepolitické politiky" a desinterpretaci pojmu "občanská společnost", která se snaží svobodné rozhodování občana v demokratických procedurách nahradit korporativistickými strukturami a mechanismy.
Část "Ideová východiska a programové zásady" dává čtenáři možnost seznámit se s hlubším ideovým zázemím Václava Klause a porovnat je s jeho hodnocením uplynulého vývoje naší obnovené demokracie a s formulací programových cílů jeho politické strany na prahu 21. století. Obsah pojmů liberalismus a konzervatismus, polemika se sociáldemokratismem i s módním etickým universalismem, úloha náboženství v moderní společnosti - to vše jsou otázky, které čtenáři umožňují názorový svět Václava Klause pochopit a zařadit v proudu politického myšlení dneška.
Třetí část knihy nazvaná "Volby a zodpovědnost politika" obsahuje texty reflektující politické dění v České republice od poloviny 90. let do současnosti a zamyšlení autora nad našimi pocity frustrace či úspěchu z doby, v níž žijeme. Ať již jako premiér či vůdce opoziční strany Václav Klaus pohlíží na politický vývoj s respektem k přirozenému pohybu vývoje společnosti. Je mu cizí moralismus, populismus i zdánlivě revoluční radikalismus. Zamýšlí se nad negativismem i netrpělivostí, vysvětluje a komentuje politické události, které hýbaly politickou scénou, a zamýšlí se nad odpovědností politika.
K dodnes široce diskutovaným problémům při vytváření právního rámce demokratické společnosti se vyjadřují texty Václava Klause v části čtvrté, nazvané "O posvátnosti práva a problematičnosti jeho vytváření". Spolu s Hayekem se na tento složitý proces dívá jako na evoluci, nikoliv konstrukci, a touto optikou polemizuje proti jednomu z nejvíce zakořeněných mýtů kritiky transformace - údajnému zanedbání reformy práva.
Kniha je na závěr doplněna přetiskem dvou kapitol z knihy "Narovinu", publikované v roce 2001, v nichž autor osobnější formou rozhovoru a na větším prostoru předestírá svůj pohled na téma svobody a politiky.
Václav Klaus je osobností české politiky, která se evidentně vymyká běžným poměrům. Má nejen erudici a zkušenost, má také ideje a přesvědčení a z nich plynoucí názory, a s těmi se netají. Dovede je vyjadřovat, dovede je prosazovat a hájit a je za ně také předmětem bezmála všudypřítomné kritiky. Výběr textů vzniklých v období posledních 10 let ukazuje, že autorovy názory vycházejí ze skutečně pevných ideových základů, v čase se nemění, a to je, myslím, právě v dobách převratných společenských změn především hodno pozornosti a ocenění.
Boj o to, zda vývoj naší země bude směřovat k dynamické a flexibilní společnosti svobodných občanů, která bude fungovat podle jasných a jednoduchých pravidel a bude motivovat člověka k samostatnosti a aktivitě, nebo zda bude klouzat zpět ke stagnující společnosti na všudypřítomné státní byrokracii závislých, nesamostatných a omezovaných jedinců, místo nichž budou rozhodovat nikým nevolené různé "nezávislé" struktury, stále trvá.
Kniha "Občan a obrana jeho státu" si klade za cíl, aby ten, o jehož svobodu je politický boj veden, tedy občan, nebyl při svém politickém uvažování odkázán na zploštělý svět televizních šotů a tendenčních novinových komentářů. Cílem knihy je, aby občan-čtenář měl možnost sám posoudit autentické názory významné politické osobnosti na problémy naší společnosti, zaujmout stanovisko a podle něho jednat.

J. Weigl, 6. května 2002

Text knihy v elektronické podobě je k dispozici ke stažení zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu